Welski Park Krajobrazowy

 • Flaga Unii Europejskiej
 • Flaga Unii Europejskiej
 • Flaga Unii Europejskiej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu internetowego Welskiego Parku Krajobrazowego

 

Welski Park Krajobrazowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Welskiego Parku Krajobrazowego https://wpk.warmia.mazury.pl/

Data publikacji strony internetowej: 22 grudnia 2021 roku

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo – pliki w formacie PDF;
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-22
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: –
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Krzysztof Główczyński
e-mail: wpk@warmia.mazury.pl
telefon: 23 698 10 36

Na stronie internetowej Welskiego Parku Krajobrazowego można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

TAB – przejście do następnej pozycji,
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji,
ENTER – przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
SPACJA – wybór pozycji,
ESCAPE – powrót do nadrzędnej pozycji.

Ułatwienia na stronie internetowej Welskiego Parku Krajobrazowego

Strona internetowa Welskiego Parku Krajobrazowego posiada następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • focus wokół elementów nawigacyjnych;
 • moduł wyszukiwania;
 • wyróżniony kontrast odnośników.
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
e-mail: do@warmia.mazury.pl
telefon: (89) 52 19 400

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Welski Park Krajobrazowy, Jeleń 84

Do budynku prowadzi 1 wejście. Wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych – podjazd. W budynku nie ma wind (budynek dwukondygnacyjny). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się parterze – toaleta nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa Welskiego Parku Krajobrazowego spełnia standard WCAG 2.0 poziom AA.

Nasze Parki Krajobrazowe

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Parki Krajobrazowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Polityka cookies

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka prywatności